ADR + grunnkurs kl 1

Skole:
 • Sauda vidaregåande skule
Kontaktperson(er):
 • Andre Håheimsnes og Hans Hylen Solberg
Varighet - timer:
 • 16Håndtering av farlig gods - innføring i regelverk, behandling, dokumentasjon og håndtering av farlig gods.

Har bedriften personell med arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods? Da har bedriften krav på å dokumentere tilstrekkelig opplæring for medarbeiderne. Personellet skal være opplært om risiko og farer knyttet til farlig gods i forhold til hvor stor risiko det er for at uhell med farlig gods skal gi skade eller at noen utsettes for fare. Kurset tar sikte på å gjøre deltakerne kjent med hva som er sikker håndtering og hva som skal gjøres i en nødsituasjon. (OBS: Kurset må ikke forveksles med ADR-kurs for sjåfører).

Målgruppen er avsendere, transportører, lager- og terminalarbeidere, logistikkansvarlige i transportbedrifter og personell i bedrifter som håndterer farlige stoffer som brannfarlig væske, sprengstoff, eksplosiver eller radioaktivt materiale.

Opplæringen tilfredsstiller forskriftens krav, og gir deltakerne grunnleggende innføring i bruken av ADR-boka. Etter kurset skal deltakerne ha innsikt i og forståelse for regler og prinsipper ved merking, lasting, samlasting, emballering, dokumentasjon og farer ved håndtering av farlig gods.

Opplæringen er konsentert om

 • Definisjoner på farlig gods
 • Forskrift om landtransport av farlig gods
 • Brann og eksplosjonsvernlovgivningen
 • Klassifisering av farlig gods
 • Egenskaper / farer ved de forskjellige klassene
 • Emballasje
 • Merking av farlig gods (faresedler)
 • Merking av kjøretøy
 • Samlasting av farlig gods
 • Dokumentasjon
 • Transportdokument (fraktbrev)
 • Skriftlige instruksjoner (transportuhellskort)
 • Mottak av farlig gods
 • Kontroll av dokumentasjon og gods
 • Avvising av gods
 • Opptreden ved skade / ulykke
 • Sikring av skadested
 • Spredning av farlig gods
 • Rapportering av skader / ulykker